OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z Art.13 RODO1, uprzejmie informujemy, że:

 Administrator

Administratorem danych jest Morgan’s English, ul. Wesoła 8, 32-085 Szyce.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. a) listownie: ul. Wesoła 8, 32-085 Szyce.
 2. b) przez pocztę elektroniczną kontakt@morgansenglish.pl
 3. c) telefonicznie: 665 678 588, 12 265 55 61

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych przez pocztę elektroniczną: mgross@kodo.info.pl

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie:

 • art. 6 lit. a) RODO, udzielonej zgody dla celów prowadzenia korespondencji, rekrutacji (Kodeks Pracy)
 • art. 6 lit. b) RODO do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (Kodeks Cywilny);
 • art. 6 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • art. 6 lit. f) RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii oraz podmiot przetwarzający dane finansowo-księgowe na podstawie umowy powierzenia;

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres:

 • do 24 miesięcy dane z korespondencji;
 • do 6 m-cy dane rekrutacyjne;
 • do 6 lat dane finansowe;
 • do 2 lat po zakończeniu umowy o świadczenie usług.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO1 przysługuje Państwu:

 1. a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c)prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. e)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań